Tìm văn bản
Tháng 4/2019
Tháng 2/2018
Tháng 1/2018
Tháng 11/2017
 Đánh giá năng lực CNTT của các trường Sư phạm 
17/11/2017  Ban QLCT ETEP Bộ GD ĐT
 Tham gia hội thảo Phát triển năng lực trường SP đáp ứng yêu cầu nâng cao ĐTBD GV, CBQLCSGDPT 
17/11/2017  Ban QLCT ETEP Bộ GD ĐT
 Công văn gửi Hiệu trưởng các Trường ĐHSP tham gia chương trình ETEP 
08/11/2017  Ban QLCT ETEP Bộ GD ĐT
 Chuẩn bị báo cáo, làm việc với Đoàn Đánh giá NHTG  
07/11/2017  Ban QLCT ETEP Bộ GD ĐT
 Chuẩn bị hộ nghị tham vấn các bên liên quan và xây dựng hợp đồng thảo thuận thực hiện ETEP 
07/11/2017  Ban QLCT ETEP Bộ GD ĐT
 Thông báo mời viết bài và tham gia hội thảo quốc tế 
06/11/2017  Ban QLCT ETEP Bộ GD ĐT
 Triển khai khảo sát năng lực nhu cầu bồi dưỡng GV và CBQLCSGDPT 
02/11/2017  Ban QLCT ETEP Bộ GD ĐT
Tháng 10/2017
Tháng 9/2017
Tháng 8/2017
Tháng 6/2017
Tháng 5/2017
Tháng 4/2017